Top

Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.


Kompetence školské rady

vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

projednává inspekční zprávy České školní inspekce

podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správyČlenové školské rady 2022 - 2025

Za pedagogické pracovníky Mgr. Martina Šebelová Ivana Bojdová, DiS.
Za rodiče Zuzana Prokůpková Monika Stavinohová
Za zřizovatele Josef Hrazdílek Radek Kubát